بهترین سیستم  ضدسرقت فضای باز سیستم های ضدسرقت داخلی به علت بروز خطاهای احتمالی نمی‌تواند در محیط های بیرونی کاربردی مفیدی داشته باشد ولی در چند سال اخیر با توجه به نیاز انسان‌ها به حفاظت از محیط و حریم خصوصی خودفنس الکتریکی یا حصار برقی ساخته شد. فنس برقی یکی از گزینه های مناسب برای